Regulamin sprzedaży produktów

 WPROWADZANIE

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami („Warunki”) przed złożeniem zamówienia na zakup od nas produktu („Produkt”). Warunki określają, kim jesteśmy, w jaki sposób udostępniamy Produkt, a także zawierają inne ważne informacje. Zawierają również zobowiązania prawne, które dotyczą Ciebie, gdy korzystasz z naszej Witryny lub składasz zamówienie na Produkt.

Witryna (https://espres.so/) jest obsługiwana przez firmę Espresso Displays Pty Ltd („ Espresso ”) (ABN 85 629 290 848) z siedzibą pod adresem 91 Reservoir St, Surry Hills, 2010 Australia.     

Można się z nami skontaktować pod adresem support@espres.so

W przypadku odniesienia do „ Klienta ” lub „ Ty ” mamy na myśli osobę korzystającą z Witryny i/lub osobę lub podmiot prawny, który kupuje Produkt i który jest wskazany w Potwierdzeniu Zamówienia i/lub na Fakturze.

Gdzie znajdują się w „ Espresso ” lub „ my ”, mamy na myśli Displays Ekspresy PTY LTD .

Jeśli nie akceptujesz niniejszych Warunków, nie korzystaj z Witryny ani nie kupuj Produktu. Korzystając z Witryny i/lub składając zamówienie na Produkt, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków.

Produkt oferowany do sprzedaży w Serwisie zostanie dostarczony przez Espresso z dostępnego magazynu. O ile nie zostaniesz poinformowany inaczej, Espresso będzie odpowiedzialne za dostarczenie Produktu zakupionego przez Ciebie w Witrynie. Kupując Produkt w Witrynie, zawierasz wiążącą umowę prawną między Tobą a Espresso („ Umowa ”), która podlega niniejszym Warunkom. 

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności [ https://espres.so/privacy-policy/ ], aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane w Espresso.  

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki, aktualizując je w Witrynie. Niniejsze Warunki zostały ostatnio zaktualizowane w dniu 21 września 2021 r. i mają zastosowanie do wszelkich zamówień złożonych po tej dacie.   

Składając zamówienie Klient potwierdza, że ​​zapoznał się i akceptuje Regulamin oraz Potwierdzenie Zamówienia.

 

 

 

 • DEFINICJE
 • W niniejszej Umowie, chyba że z kontekstu wynika inaczej:

  Dzień Roboczy oznacza:

  (a) w przypadku dostawy Produktów – od poniedziałku do piątku w miejscu dostawy Produktów do Klienta z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w tym miejscu; oraz

  (b) we wszystkich innych przypadkach – od poniedziałku do piątku w Sydney w Australii, z wyłączeniem wszelkich opublikowanych lub uznanych dni ustawowo wolnych od pracy.

  Umowa ma znaczenie podane w punkcie 2.1.

  Klient, Ty i Twój , odnosi się do osoby lub podmiotu prawnego wskazanego w Potwierdzeniu Zamówienia i/lub na Fakturze.

  Zamówienie Klienta oznacza zamówienie Klienta złożone za pośrednictwem strony internetowej Espresso w celu zakupu Produktów określonych przez Klienta.

  Miejsce Dostawy oznacza miejsce wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia lub Fakturze jako miejsce, do którego Produkty będą dostarczane lub, jeśli nie określono miejsca ani w Potwierdzeniu Zamówienia, ani na Fakturze, miejsce wskazane przez Klienta i uzgodnione przez Espresso na dostawę Produktów.

  Espresso oznacza Espresso Displays Pty Ltd (ABN 85 629 290 848) z siedzibą w 91 Reservoir St, Surry Hills, 2010 Australia.  

  Siła wyższa oznacza wszelkie okoliczności pozostające poza uzasadnioną kontrolą strony, w tym zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, działania wojenne, pandemie, zamieszki i akty terrorystyczne.

  Prawa Własności Intelektualnej oznaczają wszystkie obecne i przyszłe prawa własności intelektualnej i przemysłowej przyznane na mocy ustawy, prawa zwyczajowego lub słuszności, gdziekolwiek te prawa mogą powstać, w tym (bez ograniczeń) prawa autorskie, wynalazki, prawa patentowe, zgłoszenia patentowe, wzory, znaki towarowe, schematy obwodów i prawa do ochrony know-how, tajemnic handlowych, wartości firmy lub informacji poufnych, niezależnie od tego, czy takie prawa są zarejestrowane, czy też mogą zostać zarejestrowane.

  Faktura oznacza fakturę lub faktury wystawione przez Espresso za dostawę Produktów i Usług.

  Strata oznacza wszelkie straty, wydatki, koszty, szkody i roszczenia.

  Potwierdzenie Zamówienia oznacza formalne potwierdzenie Zamówienia Klienta wydane Klientowi przez Espresso (które może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wyświetlenia na ekranie w czasie transakcji).

  Cena oznacza całkowitą cenę bez Podatku należnego za Produkt, w tym obowiązujące koszty wysyłki, obsługi lub dostawy.

  Produkt oznacza produkt lub produkty opisane w Potwierdzeniu Zamówienia.

  Dokumentacja Produktu oznacza wszelką dokumentację dostarczoną Klientowi przez Espresso, która opisuje działanie i funkcjonalność Produktu.

  Podatki to:

  (a) jakikolwiek podatek od wartości dodanej, podatek od towarów i usług, podatek obrotowy, akcyzę lub inny podatek od świadczenia usług lub towarów w jurysdykcji, w której usługi lub towary są dostarczane lub importowane przez Klienta; lub

  (b) wszelkie podatki, opłaty, cła, obciążenia, nałożenia, potrącenia lub potrącenia, niezależnie od ich opisu, nałożone przez agencję rządową, wraz z wszelkimi powiązanymi odsetkami, karami, grzywnami lub innymi opłatami, innymi niż te, które są nakładane na dochód netto innej stronie w jakiejkolwiek jurysdykcji.

   

 • ZAWARCIE UMOWY
    1.     Umowa nie dochodzi do skutku, dopóki Espresso nie zaakceptuje Zamówienia Klienta poprzez wystawienie Potwierdzenia Zamówienia. Umowę uważa się za zawartą w momencie i miejscu wystawienia Potwierdzenia Zamówienia przez Espresso. 
    2.     Produkt można zamówić, klikając pozycje, które chcesz kupić, a następnie postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Możesz sprawdzić i poprawić wszelkie błędy wprowadzone w swoim zamówieniu do momentu złożenia zamówienia na stronie kasy.
    3.     Wszystkie zamówienia podlegają akceptacji przez Espresso. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjęcia Twojego zamówienia i możemy odmówić przyjęcia dowolnego zamówienia. Jeśli przyjmiemy Twoje zamówienie, otrzymasz od nas Potwierdzenie zamówienia, potwierdzające otrzymanie Twojego zamówienia oraz numer referencyjny zamówienia. W przypadku jakichkolwiek błędów w Potwierdzeniu Zamówienia prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas.
 • CENA I PŁATNOŚĆ
    1.     Ceną za Produkty jest Cena podana w Potwierdzeniu Zamówienia. 
    2.     Pomimo naszych najlepszych starań, zawsze istnieje możliwość, że Produkt wymieniony w Witrynie może mieć niewłaściwą cenę lub być niedostępny. Zwykle w ramach naszej procedury wysyłki weryfikujemy ceny i dostępność, aby w przypadku, gdy prawidłowa cena jest niższa niż podana przez nas, naliczymy niższą kwotę. Jeśli prawidłowa cena jest wyższa niż cena podana w Witrynie, skontaktujemy się z Tobą w celu uzyskania instrukcji przed wysłaniem Produktu lub odrzucimy Twoje zamówienie i powiadomimy Cię o odrzuceniu. Jeśli przyjmiemy i przetworzymy Twoje zamówienie, w którym błąd cenowy jest oczywisty i niemożliwy do pomylenia i mógł zostać przez Ciebie uznany za błędną wycenę, możemy rozwiązać Umowę, zwrócić Ci wszelkie zapłacone kwoty i zażądać zwrotu dowolnego Produktu dostarczonego do ty.
    3.     Płatności za wszystkie zamówienia należy dokonywać kartą kredytową lub debetową za pośrednictwem naszej autoryzowanej bramki płatniczej (Stripe) na stronie kasy. Stripe ma własne warunki dotyczące Twojej transakcji i możesz zapoznać się z ich Polityką prywatności na https://stripe.com/au/privacy
    4.     Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, ale zmiany nie będą miały wpływu na zamówienia, w odniesieniu do których wysłaliśmy już Potwierdzenie zamówienia.
    5.     Jeśli Klient jest odpowiedzialny za koszty wysyłki, obsługi i dostawy, zostanie to wyraźnie zgłoszone Klientowi w kasie i/lub obok opisu Produktu. W takim przypadku Klient zapłaci lub zwróci firmie Espresso na żądanie wszystkie obowiązujące koszty wysyłki, obsługi i dostawy mające zastosowanie do Produktu.
    6.     Klient jest odpowiedzialny za wszystkie Podatki (w tym cła importowe i opłaty celne mające zastosowanie do Produktu) należne od zakupu Produktu lub z nim związane.
    7.     Espresso będzie mieć prawo do odzyskania od Klienta wszystkich kosztów prawnych i innych poniesionych przez Espresso wynikających ze zwłoki Klienta w płatności oraz pobrania wszelkich zaległych płatności.
 • WARUNKI DOSTAWY
    1.     Wszelkie ramy czasowe podane przez Espresso na dostawę Produktów są jedynie szacunkowe. Espresso dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby dostarczyć Produkty w ilościach określonych w Potwierdzeniu Zamówienia. 
    2.     Espresso nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Straty poniesione przez Klienta wynikające z opóźnienia lub niedostarczenia Produktów (lub jakiejkolwiek ich części) w określonym terminie lub niedostarczenia Produktów w ilościach określonych w Zamówieniu Potwierdzenie. O ile Potwierdzenie Zamówienia wyraźnie nie wyklucza, Espresso zastrzega sobie prawo do dostarczenia Produktu partiami.
    3.     Twoje zamówienie zostanie dostarczone na adres dostawy podany podczas składania zamówienia. Jeśli Twój adres dostawy jest geograficznie odległy, na przykład niektóre odległe wyspy lub inne odizolowane lokalizacje, możliwe, że nie będziemy w stanie dostarczyć tam. W takim przypadku powiadomimy Cię, zanim przyjmiemy Twoje zamówienie. Zastrzegamy sobie prawo do niedostarczania do jakiegokolwiek kraju, który jest zabroniony przez obowiązujące prawo.
    4.     Dostawy realizowane są przez kurierów zewnętrznych i odbywają się zgodnie z godzinami pracy tych kurierów. Nie jest możliwe określenie dokładnej godziny, w której nastąpi dostawa, a czas dostawy może się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej adresu dostawy i używanego kuriera.
    5.     Jeśli zamówisz Produkt w celu dostawy międzynarodowej, może on zostać otwarty i skontrolowany przez organy celne i może podlegać cłom importowym i podatkom, gdy dostawa dotrze do miejsca przeznaczenia. Może być konieczne uiszczenie ceł importowych i podatków. Espresso nie ma kontroli nad tymi opłatami i nie może przewidzieć ich kwoty.
    6.     Jeśli Klient nie odbierze lub zasygnalizuje firmie Espresso, że nie odbierze ani nie przyjmie dostawy któregokolwiek z Produktów, wówczas Produkty te zostaną uznane za dostarczone, gdy kurier wyraził chęć ich dostarczenia.
    7.     Espresso może zawiesić lub anulować dostawę Produktów, jeśli Espresso ma uzasadnione przekonanie, że Produkty mogą spowodować obrażenia lub szkody lub mogą naruszyć prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby, lub jeśli jakakolwiek płatność należna Espresso od Klienta na podstawie niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy pozostaje nieuregulowana. Żadne takie zawieszenie lub anulowanie nie będzie w żaden sposób stanowić uznania odpowiedzialności lub winy ze strony Espresso. 
 • WŁASNOŚĆ I RYZYKO
   1.     Dostawa nastąpi, gdy my lub kurier dostarczymy Produkt na adres dostawy. Po dostarczeniu Produktu:
  1. a)   Klient jest za to odpowiedzialny; oraz
  2. b)   ryzyko uszkodzenia, utraty lub pogorszenia Produktu z jakiejkolwiek przyczyny przechodzi na Klienta.

  Oznacza to, że wszelkie uszkodzenia Produktu powstałe po dostawie lub odbiorze obciążają Klienta. Espresso nie ponosi odpowiedzialności za Produkt, który został uszkodzony po dostarczeniu.

  5.2.    Własność Produktu przechodzi na Klienta w momencie dostawy, pod warunkiem otrzymania przez Espresso pełnej płatności, w tym wszelkich kosztów dostawy.

 • GWARANCJA
   1.     Ustawodawstwo (w tym australijskie prawo konsumenckie) może zapewniać gwarancje konsumenckie lub nakładać na Espresso zobowiązania w odniesieniu do Umów konsumenckich, których nie można wyłączyć, ograniczyć ani zmienić, lub tylko w ograniczonym zakresie. Niniejsza Umowa podlega takim przepisom.
   2.     Jeśli australijskie prawo konsumenckie ma do ciebie zastosowanie, nasze towary są objęte gwarancjami, których nie można wykluczyć na mocy australijskiego prawa konsumenckiego i masz prawo do wymiany lub zwrotu pieniędzy za poważną awarię oraz odszkodowania za wszelkie inne racjonalnie przewidywalne straty lub szkody. Masz również prawo do naprawy lub wymiany towaru, jeśli towar nie jest akceptowalnej jakości, a usterka nie jest równoznaczna z poważną awarią.
   3.     Espresso gwarantuje Klientowi, że Produkt:
  1. a)   być wolne od wad materiałowych i wad wykonania wpływających na normalne użytkowanie; oraz
  2. b)   działać zasadniczo zgodnie z Dokumentacją Produktu.

  6.4.    Espresso gwarantuje, że Produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez okres 12 miesięcy od daty dostawy do Ciebie, jeśli jesteś pierwszym nabywcą Espresso („Okres Gwarancyjny”). Jeśli wada Produktu pojawi się w Okresie Gwarancyjnym, Espresso: (a) naprawi lub wymieni go na nowy lub odnowiony produkt lub komponent; lub (b) zwróci pierwotną cenę zakupu po zwrocie wadliwego Produktu. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do Produktu zakupionego od nieautoryzowanego sprzedawcy lub w przypadku nieprzestrzegania instrukcji użytkowania Produktu lub w przypadku uszkodzenia Produktu w wyniku nadużycia, wypadku, modyfikacji, wilgoci lub innych przyczyn poza naszą rozsądną kontrolę. Jeśli chcesz zgłosić roszczenie gwarancyjne, postępuj zgodnie z procedurą opisaną w naszej Polityce zwrotów i gwarancji, dostępnej tutaj: https://espres.so/policy/#1615501176357-cd2866f1-c9d4

  6.5.    Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dotyczące czasu trwania dorozumianej gwarancji, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja daje użytkownikowi określone prawa, a ponadto mogą przysługiwać inne prawa, które różnią się w zależności od jurysdykcji. Wszelkie roszczenia gwarancyjne i wymiany muszą być autoryzowane przez Espresso. Naprawione części mogą być użyte do naprawy lub wymiany Produktu objętego gwarancją.

 • PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
    1.     Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszystkie Prawa Własności Intelektualnej do Produktu i wszelkie treści w Witrynie (w tym tekst, grafika, oprogramowanie, bazy danych, zdjęcia i inne obrazy, filmy, dźwięk, znaki towarowe i logo) pozostają przy Espresso lub jej licencjodawcach, w stosownych przypadkach.
    2.     Wszelkie prawa własności intelektualnej są wyraźnie zastrzeżone. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie daje Klientowi żadnych praw w odniesieniu do jakichkolwiek Praw Własności Intelektualnej posiadanych przez Espresso lub jej licencjodawców.
    3.     Przyjmujesz do wiadomości, że nie nabywasz żadnych praw własności, pobierając treści z Witryny. W przypadku drukowania, kopiowania lub przechowywania stron z Witryny (tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami), należy zapewnić, że wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych lub inne informacje dotyczące praw własności intelektualnej zawarte w oryginalnej treści zostaną odtworzone.
    4.     Znaki towarowe i nazwy handlowe, pod którymi prowadzona jest działalność Espresso, są własnością Espresso i powiązanych z nią spółek, wraz z wszystkimi prawami własności intelektualnej w zakresie logo, projektów, obrazów, symboli, emblematów, insygniów, sloganów, informacji, rysunków, planów i innych materiałów identyfikujących ( zarejestrowane lub zdolne do rejestracji).
 • OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
   1.     Gwarancja podana w punkcie 6 zastępuje wszelkie wykluczone gwarancje, warunki, gwarancje, warunki, zobowiązania i zobowiązania wynikające z ustawy, prawa zwyczajowego, zwyczajów handlowych, sposobu prowadzenia działalności lub w inny sposób, w tym gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu , zadowalającej jakości lub zgodności z opisem i nienaruszania, z których wszystkie są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
   2.     Odpowiedzialność Espresso wobec Klienta jest ograniczona, według uznania Espresso, do wymiany towaru lub dostawy towarów ekwiwalentnych; naprawa takich towarów; pokrycie kosztów wymiany towarów lub nabycia towarów ekwiwalentnych; lub zapłata rozsądnego kosztu naprawy towaru.

  Ograniczenie to nie ma zastosowania do wyłączenia jakichkolwiek warunków, gwarancji lub gwarancji wynikających z prawa, których nie można wyłączyć, ograniczyć ani zmienić.

  8.3.    W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo firma Espresso nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek straty pośrednie w związku z niniejszą Umową, jednak taka odpowiedzialność powstaje (w tym z tytułu umowy, deliktu, odszkodowania lub na podstawie jakiegokolwiek prawa zwyczajowego, słusznej lub ustawowej przyczyny działania).

  8.4.    Termin strata pośrednia oznacza straty, które nie powstają w sposób naturalny (tj. zgodnie ze zwykłym trybem rzeczy) z odpowiedniego naruszenia niniejszej Umowy, w tym między innymi utrata zysków lub przychodów, utrata renomy lub reputacji, utrata danych, utrata oczekiwanych korzyści lub oszczędności, utrata jakichkolwiek perspektyw lub okazji biznesowych, utrata produkcji lub inne straty związane z przerwaniem działalności.

  8.5.    W zakresie dozwolonym przez prawo i z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Umowie, maksymalna łączna odpowiedzialność wobec Klienta, niezależnie od podstawy (w tym odszkodowanie, gwarancja, fundamentalne naruszenie, zaniedbanie, wprowadzenie w błąd lub inna umowa lub roszczenie z tytułu czynu niedozwolonego) jest ograniczona do łącznej kwota zapłacona przez Klienta firmie Espresso (bez podatków) na podstawie niniejszej Umowy.

  8.6.    Odpowiedzialność strony za wszelkie Straty poniesione przez drugą stronę zostanie zmniejszona proporcjonalnie do zakresu, w jakim Strata została spowodowana lub przyczyniła się do niej druga strona lub jej personel lub wykonawcy. Bez ograniczenia powyższego, Klient wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Espresso nie ma żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności wobec Klienta na podstawie niniejszego punktu 8 lub w inny sposób w zakresie, w jakim taki obowiązek lub odpowiedzialność jest oparta lub wynika z: 

  1. a)   rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Klienta lub któregokolwiek z jego pracowników, agentów lub podwykonawców; lub
  2. b)   jakiekolwiek naruszenie niniejszej Umowy przez Klienta i/lub jakiekolwiek użycie innego niż zgodnie z jego przeznaczeniem.

  8.7.    W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Klient ponosi wyłączne ryzyko i odpowiedzialność z tytułu korzystania z Produktu.

  8.8.    Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności Espresso za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem lub zaniedbaniem ze strony jej pracowników, agentów lub podwykonawców.

 • ZWROTY
   1.     Niezwłocznie po dostawie Klient powinien sprawdzić Produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub brakujących elementów. Prosimy o natychmiastowy kontakt z Espresso, jeśli Produkt jest uszkodzony lub wadliwy.
   2.     Jeśli chcesz zwrócić Produkt i otrzymać zwrot pieniędzy lub wymianę w ramach roszczenia gwarancyjnego:
  1. a)   przed zwrotem Produktu należy uzyskać uprzednią pisemną zgodę Espresso (którą Espresso może udzielić według własnego uznania i z zastrzeżeniem wszelkich określonych przez siebie warunków); oraz
  2. b)   należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w naszej Polityce zwrotów i gwarancji, dostępnej na naszej stronie internetowej oraz tutaj: https://espres.so/policy/#1615501176357-cd2866f1-c9d4

  9.3.    Espresso honoruje nasz prawny obowiązek dostarczenia Produktu zgodnego z opisem na naszej Stronie Internetowej. Dokładamy wszelkich starań, aby zdjęcia i opisy Produktu były dokładne i realistyczne. Zdjęcia Produktu służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie kolorów na ekranie monitora Klienta dokładnie odzwierciedla kolor Produktu. Produkt może nieznacznie różnić się od tych zdjęć.

  9.4.    Nie przyjmujemy zwrotów za:

  1. a)   uszkodzenia spowodowane używaniem z akcesoriami innymi niż Espresso, takimi jak kable i pojemniki do przechowywania;
  2. b)   normalne zużycie lub starzenie się Produktu, takie jak zadrapania, wgniecenia, zarysowania oraz obluzowanie i zużycie części z upływem czasu;
  3. C)   wad lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wypadkiem, zmianą, nietypowym obciążeniem, modyfikacją, niewłaściwą lub nieautoryzowaną naprawą, niewłaściwym przechowywaniem lub aplikacjami stron trzecich pobranymi do Produktu;
  4. D)   szkody powstałe w wyniku korzystania z Produktu poza dozwolonymi lub zamierzonymi zastosowaniami opisanymi w Dokumentacji Produktu;
  5. mi)   modyfikacje oprogramowania sprzętowego lub oprogramowania Produktu przez osoby inne niż oficjalnie Espresso;
  6. F)     uszkodzeń spowodowanych używaniem Produktu przy niewłaściwym napięciu, zasilaniu lub bateriach; oraz
  7. g)   uszkodzenia spowodowane nadmierną wilgocią.
 •        DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU, ILOŚĆ I OGRANICZENIA ZAMÓWIEŃ
    1.  Ceny i dostępność produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Espresso może nałożyć limit ilości, które można kupić na zamówienie, na konto, na kartę kredytową, na osobę, gospodarstwo domowe lub firmę. Jeśli zamówione produkty lub usługi są niedostępne, możemy skontaktować się z Tobą, aby zaoferować alternatywny produkt. Jeśli nie zdecydujesz się na zakup alternatywnego produktu, anulujemy Twoje zamówienie.
    2.  Espresso może odmówić lub odrzucić zamówienie w dowolnym momencie, zwracając Ci wszelkie pieniądze, które zapłaciłeś za zamówienie, z powodów, które obejmują między innymi, jeśli nie spełniłeś warunków określonych w momencie składania zamówienia, jeśli płatność nie może zostać przetworzona, jeśli zamówione produkty lub usługi nie są dostępne, lub z powodu błędów cenowych lub innych. W przypadku błędów cenowych lub innych błędów zastrzegamy sobie prawo, według naszego uznania, do (a) anulowania zamówienia lub zakupu lub (b) skontaktowania się z Tobą w celu uzyskania instrukcji. W przypadku anulowania Twój dostęp do powiązanych treści zostanie wyłączony.
 • SIŁA WYŻSZA
    1. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy (innych niż zobowiązania płatnicze), jeżeli takie opóźnienie jest spowodowane Siłą Wyższą.
    2. Jeżeli opóźnienie strony w wykonaniu swoich zobowiązań jest spowodowane lub przewidywane z powodu Siły Wyższej, wykonanie zobowiązań tej strony zostanie zawieszone.
    3. Jeżeli Zdarzenie Siły Wyższej trwa przez 30 dni, każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę za pisemnym powiadomieniem drugiej strony ze skutkiem od daty powiadomienia lub późniejszej daty określonej w powiadomieniu.
 • OGÓLNY
   1. W niniejszej Umowie, o ile nie pojawia się odmienny zamiar:
  1. a)   nagłówki służą wyłącznie wygodzie i nie wpływają na interpretację;
  2. b)   osoba obejmuje korporację, stowarzyszenie nieposiadające osobowości prawnej, spółkę osobową, wspólne przedsięwzięcie lub stowarzyszenie lub agencję publiczną, statutową lub rządową;
  3. C)   ustawa lub rozporządzenie obejmuje zmianę, zastąpienie lub ponowne uchwalenie tego statutu lub rozporządzenia;
  4. D)   słowo „w tym” i podobne wyrażenia nie są słowami ograniczającymi;
  5. mi)   każde postanowienie niniejszej Umowy będzie interpretowane bez szkody dla strony, która je sporządziła; oraz
  6. F)     odniesienie do postępowania obejmuje wszelkie pominięcia i wszelkie oświadczenia lub zobowiązania, w formie pisemnej lub nie.

  12.2.Wszelkie zawiadomienia w związku z niniejszą Umową będą uważane za należycie przekazane, gdy zostaną sporządzone na piśmie i dostarczone lub wysłane pocztą lub e-mailem do strony, której takie zawiadomienie ma zostać przekazane, na adres lub e-mail tego, co może od od czasu do czasu być powiadamiany na piśmie drugiej stronie, pod warunkiem, że nadawca nie otrzymał wiadomości z informacją, że wiadomość e-mail nie została dostarczona lub że odbiorca jest „poza biurem”.

  12.3.Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, niniejsza Umowa wchodzi w życie (jeśli to możliwe), tak jakby nie zawierała tego postanowienia.

  12.4.Brak nalegania przez Espresso na ścisłe wykonanie przez Klienta któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie uważany za zrzeczenie się jakichkolwiek istniejących lub przyszłych praw Espresso w związku z tym postanowieniem.

  12.5.Umowa podlega prawu Nowej Południowej Walii w Australii. Strony zgadzają się poddać niewyłącznej jurysdykcji sądów Nowej Południowej Walii z siedzibą w Sydney w Australii.

  12.6.Niniejsza Umowa zawiera całość porozumienia stron w odniesieniu do jej przedmiotu i może zostać zmieniona wyłącznie na piśmie.

  12.7.Niniejsza Umowa nie tworzy między stronami stosunku agencyjnego, partnerstwa, joint venture ani stosunku pracy. Żadna ze stron nie jest upoważniona do działania lub zaciągania jakiejkolwiek odpowiedzialności lub zobowiązania w imieniu drugiej strony w jakikolwiek sposób.

  12.8.Strony uzgadniają, że Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, przyjęta w Wiedniu, Austria dnia 10 kwietnia 1980 r., nie ma zastosowania do dostaw Produktów w ramach niniejszej Umowy.