Slutanvändarlicensavtal

ESPRESSO-VISNINGAR - PROGRAMVARA

Slutanvändarlicensavtal

 1. Viktiga användarvillkor – Läs noggrant
  1. Denna licens anger villkoren på vilka du får ladda ner och använda viss programvara som erbjuds av Espresso Displays Pty Ltd (ACN 629 290 848) (Espresso, vi) som är avsedd att förbättra funktionaliteten hos Espresso-skärmen och användarupplevelsen.
  2. Genom att ladda ner programvaran som tillhandahålls av Espresso (hädanefter kallad programvara), måste du (licenstagaren, som användare av programvaran) godkänna villkoren i detta slutanvändarlicensavtal (avtal). Om du inte godkänner villkoren i detta avtal ska du inte ladda ner, installera, kopiera eller använda programvaran. Genom att ladda ner, installera, kopiera eller använda programvaran accepterar du att vara bunden av detta avtal.
 2. Licensbeviljande
  1. Programvaran fungerar så att du får tillgång till ytterligare funktioner såsom automatisk rotation av displayen, arrangemang av displayerna, tillgång till support etc. Med verkan från det datum du laddar ner programvaran ger Espresso dig en icke-exklusiv, löpande , icke-överlåtbar licens (inte en försäljning) för att ladda ner, installera och använda programvaran på vilken dator som helst i syfte att aktivera dessa ytterligare funktioner i samband med espressoskärmen. Du samtycker till att inte använda programvaran för något annat ändamål än utövandet av de rättigheter och licenser som härmed beviljas dig och att endast använda programvaran i samband med espressoskärmen. All användning av programvaran som inte uttryckligen tillåts enligt detta avtal är ett avtalsbrott.
  2. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera programvaran och detta avtal då och då, efter eget gottfinnande och utan meddelande till dig. Ändå är detta dokument offentligt den 12 december 2021, och du kommer att kunna spåra ändringarna för alla nya versioner. Din fortsatta användning av programvaran efter publiceringen av ett uppdaterat slutanvändarlicensavtal innebär att du accepterar och godkänner ändringarna.
 3. Ägande av immateriella rättigheter
  1. Som mellan dig och Espresso äger Espresso alla immateriella rättigheter till programvaran, oavsett om den är i dess ursprungliga form eller ändrad under detta avtals giltighetstid.
  2. Programvaran är skyddad av nationella upphovsrättslagar, internationella fördragsbestämmelser och alla andra tillämpliga nationella lagar. Programvaran kan installeras på en dator och en enda kopia kan endast göras för säkerhetskopiering eller arkiveringsändamål. En kopia som är gjord för arkiverings- eller säkerhetskopieringsändamål måste fortfarande behålla alla etiketter, README-filer, varumärkes- och copyrightmeddelanden som finns på originalkopian. 
 4. Modifieringar och reverse engineering:
  1. Du får inte modifiera hela eller någon del av programvaran eller kombinera eller införliva hela eller någon del av programvaran i något annat program eller system.
  2. Du får inte:
   1. kopiera (annat än för legitim säkerhetskopiering eller arkiveringsändamål), distribuera, överföra, hyra ut, leasa, låna ut, sälja eller underlicensiera hela eller delar av programvaran;
   2. modifiera eller förbereda härledda verk av programvaran;
   3. använda programvaran i samband med datorbaserade tjänster;
   4. reverse engineering, reverse assembly, reverse compilere, dekompilera, dekryptera eller demontera programvaran eller någon del av programvaran; eller
   5. på annat sätt reducera programvaran eller någon del av programvaran till läsbar form.
  3. Du samtycker till att hålla konfidentialitet och göra ditt bästa för att förhindra och skydda innehållet i programvaran från obehörigt avslöjande, vidaredistribution eller användning.
 5. Integritet
  1. Som ett villkor för att ladda ner programvaran kan du bli ombedd att registrera vissa detaljer hos Espresso. Dessa uppgifter är uteslutande i syfte att göra det möjligt för oss att hantera eventuella garanti- eller supportanspråk med avseende på dig och för begränsade marknadsföringsändamål. Programvaran kan dessutom registrera och överföra modellen av din värdenhet till oss, vilket är information som vi endast använder för produktförbättring och inte är kopplad till din personliga information. Inget användningsbeteende registreras. Vår insamling, användning och lagring av din personliga information och data hanteras i enlighet med vår integritetspolicy. En kopia av Espressos integritetspolicy finns på https://espres.so/privacy-policy/
 6. Period och uppsägning
  1. Detta avtal och de rättigheter och licenser som härmed beviljas fortsätter att gälla i evighet såvida det inte sägs upp av Espresso eller dig i enlighet med dessa villkor. Vi förbehåller oss rätten att säga upp detta avtal:
   1. För enkelhetens skull, när som helst, efter att ha gett dig 30 dagars skriftligt varsel; och
   2. Omedelbart, om vi rimligen tror att du har brutit mot villkoren i detta avtal och det överträdelsen inte kan åtgärdas eller om vi ger dig ett meddelande om överträdelse och du inte lyckas åtgärda överträdelsen inom 30 dagar
  2. Du kan säga upp detta avtal genom att ge Espresso ett skriftligt meddelande 30 dagar i förväg.
  3. Vid uppsägning, oavsett anledning, ska du omedelbart, på Espressos begäran, återvända till Espresso eller efter val av Espresso avinstallera och förstöra alla kopior av programvaran och alla dokument och utdrag som innehåller eller innehåller programvaran. Uppsägning ska inte påverka någondera partens intjänade rättigheter, inklusive betalningar till Espresso. Denna bestämmelse ska fortsätta att gälla efter uppsägning av detta avtal, hur det än uppstår.
 7. Garantifriskrivning
  1. Espresso garanterar inte att programvaran kommer att vara felfri, kommer att fungera utan avbrott eller kommer att fungera i alla kombinationer som du valt. Programvaran tillhandahålls "I BEFINTLIGT SKICK" och (med förbehåll för eventuella tillämpliga garantier som inte kan uteslutas enligt lag) utan garanti avseende prestanda eller resultat du kan erhålla genom att använda programvaran. Hela risken för programvarans resultat och prestanda övertas av dig.
  2. Med undantag för dina icke-exkluderbara lagstadgade rättigheter, utesluter Espresso alla villkor, villkor eller garantier som annars skulle vara underförstådda i detta avtal. Espresso är inte ansvarigt för någon förlust eller skada, direkt eller följd, till följd av din användning av programvaran. Där Espressos ansvar inte kan uteslutas på grund av tillämpningen av lag eller lag, kommer sådant ansvar att begränsas efter Espressos val, på något eller flera sätt som är tillåtna enligt sådan lag eller stadga. Det totala sammanlagda ansvaret för Espresso som härrör från eller i samband med detta avtal kommer att begränsas till maximalt det ursprungliga inköpspriset för programvaran.
  3. Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss oskadliga från alla anspråk, förluster, ansvarskostnader och utgifter (inklusive men inte begränsat till advokatarvoden) som härrör från ditt brott mot detta avtal och tredje parts rättigheter.
 8. Allmän
  1. När det gäller all personlig information som samlas in av dig under användningen av programvaran är du ensam ansvarig för att följa alla tillämpliga integritetslagar och regler.
  2. Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i detta avtal kommer inte att utgöra ett avstående från sådan rätt eller bestämmelse.
  3. Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och Espresso och reglerar din användning av programvaran och ersätter alla tidigare avtal (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av detta avtal).
  4. Om någon bestämmelse i detta avtal av en domstol med behörig jurisdiktion anses vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa av någon anledning, ska denna bestämmelse elimineras eller begränsas till den minsta omfattningen så att de återstående bestämmelserna i avtalet kommer att fortsätta i full kraft och effekt.
  5. Med förbehåll för motsatsen i detta avtal, fortlever skyldigheterna i detta avtal efter uppsägningen eller påstådd uppsägning av detta avtal.
  6. Detta avtal och varje tvist eller anspråk som uppstår ur, eller relaterade till det, kommer att styras av och tolkas i enlighet med lagarna i staten New South Wales, Australien utan att ge verkan åt något val eller lagkonflikt bestämmelse eller regel. 
  7. Alla rättsliga mål, åtgärder eller förfaranden som uppstår ur, eller relaterade till, detta avtal eller programvaran kommer att väckas exklusivt av domstolar i delstaten New South Wales, Australien.
 9. Stöd
  1. För programuppdateringar och uppgraderingar, och regelbunden kundsupport, kontakta Espresso via e-post till support@espres.so, webbplats: espres.so