Licenčná zmluva s koncovým používateľom

ESPRESSO DISPLEJE - SOFTWARE

Licenčná zmluva s koncovým používateľom

 1. Základné podmienky používania – pozorne si prečítajte
  1. Táto licencia stanovuje podmienky, za ktorých môžete sťahovať a používať určitý softvér ponúkaný spoločnosťou Espresso Displays Pty Ltd (ACN 629 290 848) (Espresso, my), ktorého cieľom je zlepšiť funkčnosť displeja Espresso a používateľskú skúsenosť.
  2. Stiahnutím softvéru dodávaného spoločnosťou Espresso (ďalej len Softvér) musíte vy (Nadobúdateľ licencie ako používateľ Softvéru) súhlasiť s podmienkami tejto Licenčnej zmluvy s koncovým používateľom (Dohody). Ak nesúhlasíte s podmienkami tejto zmluvy, nesťahujte, neinštalujte, nekopírujte ani nepoužívajte softvér. Stiahnutím, inštaláciou, kopírovaním alebo používaním softvéru súhlasíte s tým, že budete viazaní touto dohodou.
 2. Udelenie licencie
  1. Softvér funguje tak, aby vám umožnil prístup k ďalším funkciám, ako je automatické otáčanie displeja, usporiadanie displejov, prístup k podpore atď. , neprenosná licencia (nie predaj) na stiahnutie, inštaláciu a používanie Softvéru na akomkoľvek počítači za účelom umožnenia týchto dodatočných funkcií v spojení s displejom Espresso. Súhlasíte s tým, že softvér nebudete používať na žiadny iný účel, než je výkon práv a licencií, ktoré vám boli týmto udelené, a že budete softvér používať iba v spojení s displejom Espresso. Akékoľvek použitie Softvéru, ktoré nie je výslovne povolené touto Zmluvou, je porušením Zmluvy.
  2. Vyhradzujeme si právo z času na čas aktualizovať softvér a túto zmluvu podľa vlastného uváženia a bez upozornenia. Tento dokument je však 12. decembra 2021 verejný a budete môcť sledovať zmeny pre každú novú verziu. Vaše ďalšie používanie Softvéru po zverejnení aktualizovanej Licenčnej zmluvy s koncovým používateľom znamená, že prijímate zmeny a súhlasíte s nimi.
 3. Vlastníctvo práv duševného vlastníctva
  1. Ako medzi vami a spoločnosťou Espresso, spoločnosť Espresso vlastní všetky práva duševného vlastníctva na softvér, či už v jeho pôvodnej forme alebo v znení zmien počas platnosti tejto zmluvy.
  2. Softvér je chránený národnými zákonmi o autorských právach, ustanoveniami medzinárodných zmlúv a všetkými ostatnými platnými národnými zákonmi. Softvér môže byť nainštalovaný na jednom počítači a môže byť vytvorená jedna kópia len na účely zálohovania alebo archivácie. Kópia, ktorá je vytvorená na účely archivácie alebo zálohovania, musí stále obsahovať všetky štítky, súbory README, ochranné známky a poznámky o autorských právach, ktoré sa vyskytujú na pôvodnej kópii.
 4. Úpravy a spätné inžinierstvo:
  1. Nesmiete upravovať celý Softvér ani žiadnu jeho časť, ani kombinovať či začleňovať celý Softvér alebo akúkoľvek jeho časť do akéhokoľvek iného programu alebo systému.
  2. Nesmiete:
   1. kopírovať (iné ako na účely legitímneho zálohovania alebo archivácie), distribuovať, prevádzať, prenajímať, prenajímať, požičiavať, predávať alebo sublicencovať celý alebo akúkoľvek časť Softvéru;
   2. upravovať alebo pripravovať odvodené diela Softvéru;
   3. používať softvér v súvislosti s obchodovaním s počítačovými službami;
   4. spätne analyzovať, spätne zostavovať, spätne kompilovať, dekompilovať, dešifrovať alebo rozoberať softvér alebo akúkoľvek časť softvéru; alebo
   5. inak zmenšiť Softvér alebo akúkoľvek časť Softvéru na ľudsky čitateľnú formu.
  3. Súhlasíte s tým, že budete zachovávať dôvernosť a vynaložíte maximálne úsilie na zabránenie a ochranu obsahu Softvéru pred neoprávneným zverejnením, opätovnou distribúciou alebo použitím.
 5. Súkromie
  1. Ako podmienku stiahnutia Softvéru môžete byť požiadaní o registráciu určitých údajov v Espresso. Tieto podrobnosti slúžia výlučne na to, aby nám umožnili spravovať akékoľvek nároky na záruku alebo podporu vo vzťahu k vám a na obmedzené marketingové účely. Softvér môže dodatočne zaznamenať a preniesť k nám model vášho hostiteľského zariadenia, čo sú informácie, ktoré používame iba na zlepšenie produktu a nie sú prepojené s vašimi osobnými údajmi. Nezaznamenáva sa žiadne správanie pri používaní. S naším zhromažďovaním, používaním a ukladaním vašich osobných údajov a údajov sa zaobchádza v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Kópia zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Espresso je k dispozícii na https://espres.so/privacy-policy/
 6. Doba platnosti a ukončenie
  1. Táto zmluva a práva a licencie, ktoré sú týmto udelené, budú platiť natrvalo, pokiaľ nebudú ukončené spoločnosťou Espresso alebo vami v súlade s týmito podmienkami. Vyhradzujeme si právo ukončiť túto zmluvu:
   1. Pre pohodlie kedykoľvek, keď vám to písomne oznámime s 30-dňovou výpovednou lehotou; a
   2. Okamžite, ak sa odôvodnene domnievame, že ste porušili podmienky tejto zmluvy a toto porušenie nie je možné napraviť, alebo ak vám poskytneme oznámenie o porušení a vy nenapravíte porušenie do 30 dní
  2. Túto zmluvu môžete ukončiť písomným oznámením spoločnosti Espresso 30 dní vopred.
  3. Po ukončení z akéhokoľvek dôvodu sa musíte na žiadosť spoločnosti Espresso bezodkladne vrátiť spoločnosti Espresso alebo podľa rozhodnutia spoločnosti Espresso odinštalovať a zničiť všetky kópie Softvéru a všetky dokumenty a výňatky zahŕňajúce alebo obsahujúce Softvér. Ukončenie nebude mať vplyv na nadobudnuté práva žiadnej zo strán, vrátane platieb splatných v prospech Espressa. Toto ustanovenie zostane v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy, nech už nastane akokoľvek.
 7. Vylúčenie záruky
  1. Espresso nezaručuje, že softvér bude bezchybný, bude fungovať bez prerušenia alebo bude fungovať vo všetkých vami vybraných kombináciách. Softvér sa poskytuje „TAK, AKO JE“ a (s výhradou akýchkoľvek platných záruk, ktoré zákon nevylučuje) bez záruky, pokiaľ ide o výkon alebo výsledky, ktoré môžete dosiahnuť používaním Softvéru. Celé riziko týkajúce sa výsledkov a výkonu Softvéru preberáte vy.
  2. S výnimkou vašich nevylúčiteľných zákonných práv Espresso vylučuje akúkoľvek podmienku, podmienku alebo záruku, ktoré by inak boli zahrnuté v tejto zmluve. Espresso nezodpovedá za žiadnu stratu alebo poškodenie, priame alebo následné, vyplývajúce z vášho používania Softvéru. Ak zodpovednosť spoločnosti Espresso nemožno vylúčiť z dôvodu uplatnenia zákona alebo zákona, takáto zodpovednosť bude obmedzená podľa uváženia spoločnosti Espresso jedným alebo viacerými spôsobmi povolenými takýmito zákonmi alebo predpismi. Celková súhrnná zodpovednosť spoločnosti Espresso vyplývajúca z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou bude obmedzená maximálne na pôvodnú nákupnú cenu softvéru.
  3. Súhlasíte s tým, že nás budete obhajovať, odškodniť a chrániť nás pred akýmikoľvek nárokmi, stratami, nákladmi na zodpovednosť a výdavkami (vrátane, ale nie výlučne, poplatkov za právne zastupovanie) vyplývajúcich z vášho porušenia tejto zmluvy a akýchkoľvek práv tretích strán.
 8. generál
  1. V súvislosti s akýmikoľvek osobnými údajmi, ktoré zhromažďujete v priebehu používania Softvéru, budete výhradne zodpovední za dodržiavanie všetkých príslušných zákonov a nariadení o ochrane osobných údajov.
  2. Naše zlyhanie pri uplatňovaní alebo vymáhaní akéhokoľvek práva alebo ustanovenia tejto zmluvy nebude predstavovať vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia.
  3. Táto zmluva predstavuje celú dohodu medzi vami a spoločnosťou Espresso a riadi sa ňou vaše používanie softvéru, pričom nahrádza akékoľvek predchádzajúce zmluvy (vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií tejto zmluvy).
  4. Ak súd s príslušnou jurisdikciou vyhlási akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu za neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie bude odstránené alebo obmedzené na minimálny rozsah, aby zostávajúce ustanovenia zmluvy zostali naďalej v plnej platnosti a účinok.
  5. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, záväzky v tejto zmluve zostávajú v platnosti aj po ukončení alebo údajnom ukončení tejto zmluvy.
  6. Táto zmluva a akýkoľvek spor alebo nárok, ktorý z nej vyplýva alebo s ňou súvisí, sa bude riadiť a vykladať v súlade so zákonmi štátu Nový Južný Wales, Austrália bez toho, aby sa uplatňovala akákoľvek voľba alebo kolízne ustanovenie alebo pravidlo.
  7. Akýkoľvek právny spor, žaloba alebo konanie vyplývajúce z tejto zmluvy alebo softvéru alebo súvisiace s touto zmluvou alebo softvérom budú začaté výlučne na súdoch v štáte Nový Južný Wales, Austrália.
 9. podpora
  1. Pre aktualizácie a upgrady softvéru a pravidelnú zákaznícku podporu kontaktujte Espresso e-mailom na adresu support@espres.so, webová stránka: espres.so