Umowa licencyjna użytkownika końcowego

WYŚWIETLACZE ESPRESSO - OPROGRAMOWANIE

Umowa licencyjna użytkownika końcowego

 1. Podstawowe warunki użytkowania — przeczytaj uważnie
  1. Niniejsza licencja określa warunki, na jakich można pobierać i korzystać z określonego oprogramowania oferowanego przez firmę Espresso Displays Pty Ltd (ACN 629 290 848) (Espresso, my), które ma na celu poprawę funkcjonalności wyświetlacza Espresso i doświadczenia użytkownika.
  2. Pobierając oprogramowanie dostarczone przez firmę Espresso (zwane dalej Oprogramowaniem), użytkownik (Licencjobiorca jako użytkownik Oprogramowania) musi wyrazić zgodę na warunki niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego (Umowy). Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Umowy, nie pobieraj, nie instaluj, nie kopiuj ani nie używaj Oprogramowania. Pobierając, instalując, kopiując lub korzystając z Oprogramowania, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Umową.
 2. Udzielenie licencji
  1. Oprogramowanie działa tak, aby umożliwić Ci dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak automatyczne obracanie wyświetlacza, rozmieszczenie wyświetlaczy, dostęp do wsparcia itp. Ze skutkiem od daty pobrania Oprogramowania, Espresso udziela Ci niewyłącznej, ciągłej , niezbywalna licencja (nie sprzedaż) na pobieranie, instalowanie i używanie Oprogramowania na dowolnym komputerze w celu włączenia tych dodatkowych funkcji w połączeniu z wyświetlaczem Espresso. Użytkownik zgadza się nie używać Oprogramowania w żadnym innym celu niż korzystanie z praw i licencji udzielonych mu niniejszym oraz używać go wyłącznie w połączeniu z wyświetlaczem Espresso. Jakiekolwiek użycie Oprogramowania, które nie jest wyraźnie dozwolone niniejszą Umową, stanowi naruszenie Umowy.
  2. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji Oprogramowania i niniejszej Umowy, według własnego uznania i bez powiadomienia. Niemniej jednak ten dokument zostanie opublikowany 12 grudnia 2021 r. i będzie można śledzić zmiany w każdej nowej wersji. Dalsze korzystanie z Oprogramowania po opublikowaniu zaktualizowanej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego oznacza akceptację i zgodę na zmiany.
 3. Własność praw własności intelektualnej
  1. W stosunkach między użytkownikiem a firmą Espresso firma Espresso jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do Oprogramowania w jego oryginalnej formie lub w postaci zmodyfikowanej w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.
  2. Oprogramowanie jest chronione krajowymi prawami autorskimi, postanowieniami traktatów międzynarodowych i wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami krajowymi. Oprogramowanie może być zainstalowane na jednym komputerze, a pojedyncza kopia może być sporządzona wyłącznie w celu wykonania kopii zapasowej lub archiwizacji. Kopia sporządzona do celów archiwalnych lub kopii zapasowych musi nadal zawierać wszystkie etykiety, pliki README, informacje o znakach towarowych i prawach autorskich, które pojawiają się na oryginalnej kopii.
 4. Modyfikacje i inżynieria wsteczna:
  1. Zabrania się modyfikowania całości lub jakiejkolwiek części Oprogramowania, łączenia lub włączania całości lub jakiejkolwiek części Oprogramowania do jakiegokolwiek innego programu lub systemu.
  2. Nie wolno Ci:
   1. kopiować (z wyjątkiem uzasadnionych celów tworzenia kopii zapasowych lub archiwalnych), rozpowszechniać, przenosić, wynajmować, dzierżawić, wypożyczać, sprzedawać lub udzielać sublicencji na całość lub dowolną część Oprogramowania;
   2. modyfikować ani przygotowywać prac pochodnych Oprogramowania;
   3. używać Oprogramowania w związku z usługami komputerowymi;
   4. inżynieria wsteczna, deasemblacja, kompilacja wsteczna, dekompilacja, deszyfrowanie lub deasemblacja Oprogramowania lub jakiejkolwiek części Oprogramowania; lub
   5. w inny sposób zredukować Oprogramowanie lub jakąkolwiek część Oprogramowania do postaci czytelnej dla człowieka.
  3. Użytkownik zgadza się zachować poufność i dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec i chronić zawartość Oprogramowania przed nieuprawnionym ujawnieniem, redystrybucją lub użyciem.
 5. Prywatność
  1. Jako warunek pobrania Oprogramowania możesz zostać poproszony o zarejestrowanie pewnych danych w Espresso. Dane te służą wyłącznie do zarządzania wszelkimi roszczeniami gwarancyjnymi lub wsparcia w odniesieniu do Ciebie oraz do ograniczonych celów marketingowych. Oprogramowanie może dodatkowo rejestrować i przesyłać do nas model urządzenia hosta, które są informacjami, których używamy wyłącznie do ulepszania produktów i które nie są powiązane z Twoimi danymi osobowymi. Nie rejestruje się zachowań związanych z użytkowaniem. Nasze gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie Twoich danych osobowych i danych odbywa się zgodnie z naszą polityką prywatności. Egzemplarz polityki prywatności Espresso jest dostępny pod adresem https://espres.so/privacy-policy/
 6. Okres obowiązywania i wypowiedzenie
  1. Niniejsza Umowa oraz prawa i licencje niniejszym przyznane pozostają w mocy bezterminowo, o ile nie zostaną wypowiedziane przez Espresso lub użytkownika zgodnie z niniejszymi warunkami. Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy:
   1. Dla wygody, w dowolnym momencie, po udzieleniu Ci 30-dniowego pisemnego wypowiedzenia; oraz
   2. Natychmiast, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że naruszyłeś warunki niniejszej Umowy, a tego naruszenia nie można naprawić lub jeśli powiadomimy Cię o naruszeniu, a Ty nie naprawisz naruszenia w ciągu 30 dni
  2. Możesz wypowiedzieć niniejszą Umowę, przekazując Espresso pisemne powiadomienie z 30-dniowym wyprzedzeniem.
  3. Po rozwiązaniu umowy, z dowolnego powodu, należy niezwłocznie, na żądanie Espresso, powrócić do Espresso lub po wyborze Espresso, odinstalować i zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania oraz wszelkie dokumenty i wyciągi zawierające lub zawierające Oprogramowanie. Wypowiedzenie nie narusza praw nabytych żadnej ze stron, w tym płatności należnych Espresso. Niniejsze postanowienie pozostaje w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy bez względu na to, jak wystąpi.
 7. Zrzeczenie się gwarancji
  1. Espresso nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie wolne od błędów, będzie działać bez przerw lub będzie działać we wszystkich wybranych przez Ciebie kombinacjach. Oprogramowanie jest dostarczane w stanie „TAK JAK JEST” i (z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących gwarancji, których nie można wykluczyć na mocy ustawy) bez gwarancji co do wydajności lub wyników, jakie można uzyskać, korzystając z Oprogramowania. Całe ryzyko związane z wynikami i wydajnością Oprogramowania ponosi użytkownik.
  2. Z wyjątkiem niepodlegających wykluczeniu praw ustawowych, Espresso wyklucza wszelkie warunki lub gwarancje, które w innym przypadku byłyby zawarte w niniejszej Umowie. Firma Espresso nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub wtórne, wynikające z korzystania przez użytkownika z Oprogramowania. Jeżeli odpowiedzialność Espresso nie może zostać wyłączona z powodu zastosowania prawa lub statutu, taka odpowiedzialność zostanie ograniczona według uznania Espresso w jeden lub więcej sposobów dozwolonych przez takie prawo lub statut. Całkowita łączna odpowiedzialność firmy Espresso wynikająca z lub w związku z niniejszą Umową będzie ograniczona maksymalnie do pierwotnej ceny zakupu Oprogramowania.
  3. Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, stratami, kosztami i wydatkami związanymi z odpowiedzialnością (w tym między innymi honorariami adwokackimi) wynikającymi z naruszenia przez Ciebie niniejszej Umowy oraz praw osób trzecich.
 8. Ogólny
  1. W odniesieniu do wszelkich danych osobowych, które są gromadzone przez Ciebie w trakcie korzystania z Oprogramowania, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących prywatności.
  2. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.
  3. Niniejsza Umowa stanowi całość umowy między użytkownikiem a firmą Espresso i reguluje korzystanie przez użytkownika z Oprogramowania, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje niniejszej Umowy).
  4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie usunięte lub ograniczone do minimalnego zakresu, tak aby pozostałe postanowienia Umowy pozostały w pełnej mocy i efekt.
  5. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy, zobowiązania zawarte w niniejszej Umowie pozostają w mocy po rozwiązaniu lub domniemanym rozwiązaniu niniejszej umowy.
  6. Niniejsza Umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niej lub z nią związane będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Nowa Południowa Walia w Australii, bez wprowadzania w życie jakiegokolwiek wyboru lub przepisu lub zasady kolizyjnej.
  7. Wszelkie pozwy prawne, działania lub postępowania wynikające lub związane z niniejszą Umową lub Oprogramowaniem będą wszczynane wyłącznie przed sądami znajdującymi się w stanie Nowa Południowa Walia w Australii.
 9. Wsparcie
  1. Aby uzyskać aktualizacje i uaktualnienia oprogramowania oraz regularną obsługę klienta, skontaktuj się z Espresso za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres support@espres.so, strona internetowa: espres.so