Galalietotāja licences līgums

 ESPRESSO DISPLEJI — PROGRAMMATŪRA

Galalietotāja licences līgums

 1. Būtiski lietošanas noteikumi — izlasiet uzmanīgi
  1. Šajā licencē ir izklāstīti noteikumi, saskaņā ar kuriem jūs varat lejupielādēt un izmantot noteiktu programmatūru, ko piedāvā Espresso Displays Pty Ltd (ACN 629 290 848) (Espresso, mēs), kuras mērķis ir uzlabot Espresso displeja funkcionalitāti un lietotāja pieredzi.
  2. Lejupielādējot Espresso piegādāto programmatūru (turpmāk tekstā – Programmatūra), jums (Licences turētājam kā Programmatūras lietotājam) ir jāpiekrīt šī galalietotāja licences līguma (līguma) nosacījumiem. Ja nepiekrītat šī Līguma noteikumiem, nelejupielādējiet, neinstalējiet, nekopējiet un neizmantojiet Programmatūru. Lejupielādējot, instalējot, kopējot vai izmantojot Programmatūru, jūs piekrītat šim Līgumam.
 2. Licences piešķiršana
  1. Programmatūra darbojas tā, lai jūs varētu piekļūt papildu funkcijām, piemēram, automātiskai displeja pagriešanai, displeju izvietojumam, piekļuvei atbalstam utt. Sākot ar datumu, kad lejupielādējat Programmatūru, Espresso jums piešķir neekskluzīvu, pastāvīgu , nenododamu licenci (nevis pārdošana), lai lejupielādētu, instalētu un izmantotu Programmatūru jebkurā datorā, lai iespējotu šīs papildu funkcijas saistībā ar Espresso displeju. Jūs piekrītat neizmantot Programmatūru citiem mērķiem, kā vien jums piešķirto tiesību un licenču īstenošanai un tikai izmantot Programmatūru kopā ar Espresso displeju. Jebkura Programmatūras izmantošana, kas nav skaidri atļauta ar šo Līgumu, ir Līguma pārkāpums.
  2. Mēs paturam tiesības laiku pa laikam atjaunināt Programmatūru un šo Līgumu pēc saviem ieskatiem un bez jums iepriekšēja brīdinājuma. Tomēr šis dokuments ir publisks 2021. gada 12. decembrī, un jūs varēsiet izsekot jebkuras jaunās versijas izmaiņām. Programmatūras turpmāka izmantošana pēc atjauninātā galalietotāja licences līguma publicēšanas nozīmē, ka jūs piekrītat izmaiņām un piekrītat tām.
 3. Intelektuālā īpašuma tiesību īpašumtiesības
  1. Attiecībā uz jums un Espresso Espresso pieder visas Programmatūras intelektuālā īpašuma tiesības tā sākotnējā formā vai tā, kā šī Līguma darbības laikā ir veiktas izmaiņas.
  2. Programmatūru aizsargā valsts autortiesību likumi, starptautisko līgumu noteikumi un visi citi piemērojamie nacionālie likumi. Programmatūru var instalēt vienā datorā, un vienu kopiju var izveidot tikai dublēšanas vai arhivēšanas nolūkos. Kopijai, kas izveidota arhivēšanas vai dublēšanas nolūkos, joprojām ir jāsaglabā visas etiķetes, README faili, preču zīmju un autortiesību paziņojumi, kas redzami uz oriģinālās kopijas.
 4. Modifikācijas un reversā inženierija:
  1. Jūs nedrīkstat modificēt visu Programmatūru vai tās daļu, kā arī apvienot vai iekļaut visu Programmatūru vai tās daļu nevienā citā programmā vai sistēmā.
  2. Tu nedrīksti:
   1. kopēt (izņemot likumīgas dublēšanas vai arhivēšanas nolūkos), izplatīt, pārsūtīt, iznomāt, iznomāt, aizdot, pārdot vai apakšlicencēt visu vai jebkuru Programmatūras daļu;
   2. modificēt vai sagatavot Programmatūras atvasinātus darbus;
   3. izmantot Programmatūru saistībā ar datorizētu pakalpojumu biznesu;
   4. apgrieztā inženierijā, apgrieztā veidā montēt, apgrieztā veidā kompilēt, dekompilēt, atšifrēt vai izjaukt Programmatūru vai jebkuru Programmatūras daļu; vai
   5. citādi samazināt Programmatūru vai jebkuru Programmatūras daļu cilvēkam lasāmā formā.
  3. Jūs piekrītat saglabāt konfidencialitāti un darīt visu iespējamo, lai novērstu un aizsargātu Programmatūras saturu no nesankcionētas izpaušanas, tālākizplatīšanas vai izmantošanas.
 5. Privātums
  1. Programmatūras lejupielādes nosacījums jums var tikt lūgts reģistrēt noteiktu informāciju pakalpojumā Espresso. Šī informācija ir paredzēta tikai, lai ļautu mums pārvaldīt jebkādas garantijas vai atbalsta prasības attiecībā uz jums un ierobežotiem mārketinga mērķiem. Programmatūra var papildus ierakstīt un nosūtīt mums jūsu resursdatora ierīces modeli, kas ir informācija, ko mēs izmantojam tikai produkta uzlabošanai, un tā nav saistīta ar jūsu personisko informāciju. Lietošanas uzvedība netiek reģistrēta. Jūsu personas informācijas un datu apkopošana, izmantošana un uzglabāšana tiek veikta saskaņā ar mūsu privātuma politiku. Espresso privātuma politikas kopija ir pieejama vietnē https://espres.so/privacy-policy/
 6. Termiņš un izbeigšana
  1. Šis Līgums un ar to piešķirtās tiesības un licences paliek spēkā bezgalīgi, ja vien Espresso vai jūs to nepārtraucat saskaņā ar šiem noteikumiem. Mēs paturam tiesības lauzt šo līgumu:
   1. Ērtības labad jebkurā laikā, rakstiski brīdinot Jūs 30 dienas iepriekš; un
   2. Nekavējoties, ja mēs pamatoti uzskatām, ka esat pārkāpis šī Līguma noteikumus un šo pārkāpumu nevar novērst vai ja mēs sniedzam jums paziņojumu par pārkāpumu un jūs neizlabojat pārkāpumu 30 dienu laikā.
  2. Jūs varat izbeigt šo Līgumu, iesniedzot Espresso rakstisku paziņojumu 30 dienas iepriekš.
  3. Pēc darbības pārtraukšanas jebkura iemesla dēļ jums pēc Espresso pieprasījuma nekavējoties jāatgriežas Espresso vai pēc Espresso ievēlēšanas jāatinstalē un jāiznīcina visas Programmatūras kopijas, kā arī visi dokumenti un izraksti, kas ietver vai satur Programmatūru. Izbeigšana neskar nevienas puses uzkrātās tiesības, tostarp maksājumus par Espresso. Šis noteikums ir spēkā arī pēc šī Līguma izbeigšanas neatkarīgi no tā, kāds tas rodas.
 7. Garantijas atruna
  1. Espresso negarantē, ka Programmatūra būs bez kļūdām, darbosies bez pārtraukuma vai darbosies visās jūsu izvēlētajās kombinācijās. Programmatūra tiek nodrošināta TĀDA, KĀDA TĀ TĀDA ir, un (saskaņā ar jebkādām piemērojamām garantijām, kuras nav izslēgtas ar likumu) bez garantijas par veiktspēju vai rezultātiem, ko varat iegūt, izmantojot Programmatūru. Visu risku saistībā ar Programmatūras rezultātiem un veiktspēju uzņematies jūs.
  2. Izņemot jūsu neizslēdzamās likumā noteiktās tiesības, Espresso izslēdz nekādus noteikumus, nosacījumus vai garantiju, kas citādi būtu ietverti šajā Līgumā. Espresso nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies programmatūras lietošanas rezultātā. Ja Espresso atbildību nevar izslēgt likuma vai statūtu piemērošanas dēļ, šāda atbildība tiks ierobežota pēc Espresso izvēles vienā vai vairākos no šiem tiesību aktiem vai statūtiem atļautajiem veidiem. Kopējā Espresso atbildība, kas izriet no šī Līguma vai saistībā ar to, tiks ierobežota līdz Programmatūras sākotnējās pirkuma cenas maksimumam.
  3. Jūs piekrītat aizstāvēt, atlīdzināt un sargāt mūs no jebkādām prasībām, zaudējumiem, atbildības izmaksām un izdevumiem (tostarp, bet neaprobežojoties ar advokāta honorāriem), kas rodas, pārkāpjot šo Līgumu un jebkādas trešās puses tiesības.
 8. Ģenerālis
  1. Attiecībā uz jebkuru personisko informāciju, ko jūs savācat Programmatūras lietošanas laikā, jūs būsiet pilnībā atbildīgs par visu piemērojamo privātuma likumu un noteikumu ievērošanu.
  2. Mūsu nespēja izmantot vai īstenot kādas šajā Līgumā paredzētās tiesības vai nosacījumus nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikuma.
  3. Šis Līgums veido visu līgumu starp jums un Espresso un regulē Programmatūras lietošanu, aizstājot visus iepriekšējos līgumus (tostarp, bet ne tikai, jebkuras iepriekšējās šī Līguma versijas).
  4. Ja kādu šī Līguma noteikumu kompetentas jurisdikcijas tiesa atzīst par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neizpildāmu kāda iemesla dēļ, šāds noteikums tiek atcelts vai ierobežots līdz minimumam, lai pārējie Līguma noteikumi turpinātu darboties pilnā apmērā un efekts.
  5. Ja šajā Līgumā ir noteikts citādi, šajā Līgumā noteiktās saistības paliek spēkā arī pēc šī līguma izbeigšanas vai šķietamās izbeigšanas.
  6. Šis Līgums un visi strīdi vai prasības, kas izriet no tā vai ir ar to saistīti, tiks regulēti un interpretēti saskaņā ar Jaundienvidvelsas štata (Austrālija) likumiem, neņemot vērā nekādus izvēles vai kolīzijas tiesību nosacījumus vai noteikumus.
  7. Jebkura tiesas prāva, darbība vai tiesvedība, kas izriet no šī Līguma vai Programmatūras vai ir ar to saistīta, tiks ierosināta tikai tiesās, kas atrodas Jaundienvidvelsas štatā Austrālijā.
 9. Atbalsts
  1. Lai saņemtu programmatūras atjauninājumus un jauninājumus, kā arī regulāru klientu atbalstu, sazinieties ar Espresso pa e-pastu uz support@espres.so, vietne: espres.so