Végfelhasználói licencszerződés

ESPRESSZÓ KIJELZŐK – SZOFTVER

Végfelhasználói licencszerződés

 1. Alapvető használati feltételek – Olvassa el figyelmesen
  1. Ez a licenc meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján Ön letölthet és használhat bizonyos, az Espresso Displays Pty Ltd (ACN 629 290 848) (Espresso, mi) által kínált szoftvereket, amelyek célja az Espresso kijelző funkcionalitásának és a felhasználói élmény javítása.
  2. Az Espresso által biztosított szoftver (a továbbiakban: Szoftver) letöltésével Önnek (a Licencvevőnek, mint a Szoftver felhasználójának) el kell fogadnia a jelen Végfelhasználói Licencszerződés (Szerződés) feltételeit. Ha nem ért egyet a jelen Szerződés feltételeivel, ne töltse le, telepítse, másolja vagy használja a Szoftvert. A Szoftver letöltésével, telepítésével, másolásával vagy használatával Ön magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szerződést.
 2. Licenc Grant
  1. A Szoftver úgy működik, hogy lehetővé teszi a további funkciók elérését, mint például a kijelző automatikus elforgatása, a kijelzők elrendezése, a támogatáshoz való hozzáférés stb. A szoftver letöltésének napjától kezdődő hatállyal az Espresso nem kizárólagos, folyamatos , nem átruházható licenc (nem értékesítés) a Szoftver letöltésére, telepítésére és bármely számítógépre történő használatára abból a célból, hogy az Espresso kijelzővel együtt engedélyezze ezeket a kiegészítő funkciókat. Ön beleegyezik abba, hogy a Szoftvert semmilyen más célra nem használja, mint az Ön számára biztosított jogok és licencek gyakorlására, és csak az Espresso kijelzővel együtt használja a szoftvert. A Szoftvernek a jelen Szerződés által kifejezetten nem engedélyezett felhasználása a Szerződés megsértésének minősül.
  2. Fenntartjuk a jogot a Szoftver és a jelen Szerződés időnkénti frissítésére, saját belátásunk szerint és az Ön értesítése nélkül. Ennek ellenére ez a dokumentum 2021. december 12-én nyilvános, és nyomon követheti majd az új verziók változásait. A Szoftvernek a frissített végfelhasználói licencszerződés közzétételét követően történő további használata azt jelenti, hogy elfogadja és elfogadja a változtatásokat.
 3. A szellemi tulajdonjogok tulajdonjoga
  1. Ön és az Espresso között az Espresso rendelkezik a Szoftver összes szellemi tulajdonjogával, akár eredeti formájában, akár a jelen Szerződés időtartama alatt módosított formában.
  2. A Szoftvert a nemzeti szerzői jogi törvények, a nemzetközi szerződések rendelkezései és minden más vonatkozó nemzeti törvény védi. A Szoftver egy számítógépre telepíthető, és egyetlen másolat készíthető biztonsági mentés vagy archiválás céljából. Az archiválási vagy biztonsági mentési célból készült másolatoknak meg kell őrizniük az eredeti példányon található összes címkét, README fájlt, védjegyet és szerzői jogi megjegyzést.
 4. Módosítások és visszafejtés:
  1. Nem módosíthatja a Szoftver egészét vagy bármely részét, illetve nem kombinálhatja vagy építheti be a Szoftver egészét vagy bármely részét más programba vagy rendszerbe.
  2. Nem szabad:
   1. másolni (kivéve jogszerű biztonsági mentés vagy archiválás célját), terjeszteni, átruházni, bérbe adni, lízingelni, kölcsönözni, eladni vagy allicencbe adni a Szoftver egészét vagy bármely részét;
   2. módosíthatja vagy elkészítheti a Szoftver származékos műveit;
   3. használja a Szoftvert számítógép-alapú szolgáltatásokkal kapcsolatos üzlettel kapcsolatban;
   4. a Szoftver vagy a Szoftver bármely részének visszafejtése, visszafordítása, visszafordítása, visszafejtése, visszafejtése vagy szétszerelése; vagy
   5. más módon csökkentse a Szoftvert vagy a Szoftver bármely részét ember által olvasható formára.
  3. Ön vállalja, hogy bizalmasan kezeli, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza és megvédje a Szoftver tartalmát a jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól, újraterjesztéstől vagy felhasználástól.
 5. Magánélet
  1. A Szoftver letöltésének feltételeként előfordulhat, hogy bizonyos adatokat regisztrálnia kell az Espresso-nál. Ezek az adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy lehetővé tegyék számunkra az Önnel kapcsolatos garanciális vagy támogatási igények kezelését, valamint korlátozott marketingcélokat. A Szoftver ezenkívül rögzítheti és továbbíthatja nekünk az Ön gazdaeszközének modelljét, amely információt csak termékfejlesztésre használunk, és nem kapcsolódik az Ön személyes adataihoz. A használati viselkedés nem kerül rögzítésre. Az Ön személyes adatainak és adatainak gyűjtése, felhasználása és tárolása adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően történik. Az Espresso adatvédelmi szabályzatának egy példánya a következő címen érhető el: https://espres.so/privacy-policy/
 6. Időtartam és felmondás
  1. Ez a Megállapodás és az itt biztosított jogok és licencek örökké érvényben maradnak, kivéve, ha az Espresso vagy Ön a jelen feltételekkel összhangban felmondja. Fenntartjuk magunknak a jogot a jelen szerződés felbontására:
   1. A kényelem érdekében bármikor, 30 napos írásbeli értesítéssel; és
   2. Azonnal, ha megalapozottan úgy gondoljuk, hogy Ön megsértette a jelen Szerződés feltételeit, és ez a szerződésszegés nem orvosolható, vagy ha értesítést küldünk a szerződésszegésről, és Ön 30 napon belül nem orvosolja a szerződésszegést.
  2. Ön felmondhatja ezt a Szerződést, ha 30 nappal korábban írásban értesíti az Espresso-t.
  3. Bármilyen okból történő felmondás esetén, az Espresso kérésére haladéktalanul vissza kell térnie az Espresso-hoz vagy az Espresso választása esetén eltávolítani és megsemmisíteni a Szoftver összes másolatát, valamint a Szoftvert tartalmazó vagy azt tartalmazó dokumentumokat és kivonatokat. A felmondás nem érinti a felek felhalmozott jogait, beleértve az eszpresszóval kapcsolatos kifizetéseket is. Ez a rendelkezés a jelen Szerződés megszűnését követően is érvényben marad.
 7. Garancia Jogi nyilatkozat
  1. Az Espresso nem garantálja, hogy a Szoftver hibamentes lesz, megszakítás nélkül fog működni, vagy az Ön által kiválasztott összes kombinációban működik. A Szoftvert „AZ ÁLLAPOTÁBAN” biztosítjuk, és (a törvény által ki nem zárható garanciákra is figyelemmel) a Szoftver használatával elért teljesítményre vagy eredményekre vonatkozó garancia nélkül. A Szoftver eredményeivel és teljesítményével kapcsolatos teljes kockázatot Ön vállalja.
  2. Az Ön ki nem zárható törvényes jogai kivételével az Espresso kizár minden olyan feltételt, feltételt vagy garanciát, amely egyébként a jelen Szerződésben szerepelne. Az Espresso nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy következményes veszteségért vagy kárért, amely a Szoftver Ön általi használatából ered. Ha az Espresso felelőssége nem zárható ki a törvény vagy a törvény alkalmazása miatt, az ilyen felelősséget az Espresso választása szerint korlátozzák az adott törvény vagy jogszabály által megengedett egy vagy több módon. Az Espresso jelen Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos teljes felelőssége a Szoftver eredeti vételárának maximumára korlátozódik.
  3. Ön vállalja, hogy megvéd, kártalanít és mentesít minket minden olyan követeléstől, veszteségtől, felelősségi költségtől és kiadástól (ideértve, de nem kizárólagosan az ügyvédi díjakat), amelyek a jelen Szerződés és bármely harmadik fél jogának megsértéséből erednek.
 8. Tábornok
  1. A Szoftver használata során Ön által gyűjtött személyes adatok tekintetében kizárólag Ön felel az összes vonatkozó adatvédelmi törvény és szabályozás betartásáért.
  2. A jelen Szerződés bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást.
  3. Ez a Megállapodás alkotja a teljes megállapodást Ön és az Espresso között, és szabályozza a Szoftver Ön általi használatát, felülírva minden korábbi megállapodást (beleértve, de nem kizárólagosan a jelen Szerződés korábbi verzióit).
  4. Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezését az illetékes bíróság bármely okból érvénytelennek, törvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, az ilyen rendelkezést meg kell szüntetni vagy olyan minimális mértékben korlátozni kell, hogy a Szerződés többi rendelkezése továbbra is teljes mértékben hatályban maradjon, és hatás.
  5. A jelen Szerződésben foglaltak ellentétes rendelkezéseinek függvényében a jelen Megállapodásban foglalt kötelezettségek a jelen szerződés megszűnése vagy állítólagos felmondása után is fennmaradnak.
  6. A jelen Megállapodásra és az abból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vitára vagy követelésre Új-Dél-Wales állam (Ausztrália) törvényei az irányadók és azok szerint értelmezendők anélkül, hogy bármilyen választási vagy kollíziós rendelkezést vagy szabályt érvényre juttatnának.
  7. A jelen Megállapodásból vagy a Szoftverből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogi per, kereset vagy eljárás kizárólag az ausztráliai Új-Dél-Wales állam bíróságai előtt indítható.
 9. Támogatás
  1. Szoftverfrissítésekkel és frissítésekkel, valamint rendszeres ügyfélszolgálattal kapcsolatban forduljon az Espresso céghez e-mailben a support@espres.so címen, weboldal: espres.so