Essentiële gebruiksvoorwaarden

 ESPRESSO DISPLAYS - SOFTWARE

End User Licence Agreement

 1. Essentiële gebruiksvoorwaarden – aandachtig lezen
  1. Deze licentie beschrijft de voorwaarden waaronder u bepaalde software mag downloaden en gebruiken die wordt aangeboden door Espresso Displays Pty Ltd (ACN 629 290 848) (Espresso, wij) die bedoeld is om de functionaliteit van het Espresso-display en de gebruikerservaring te verbeteren.
  2. Door de door Espresso geleverde software (hierna Software genoemd) te downloaden, dient u (de Licentienemer, als gebruiker van de Software) akkoord te gaan met de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (Overeenkomst). Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u de Software niet downloaden, installeren, kopiëren of gebruiken. Door de Software te downloaden, installeren, kopiëren of gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst.
 2. Licentieverlening
  1. De Software werkt om u toegang te geven tot extra functies, zoals automatische rotatie van het scherm, opstelling van de schermen, toegang tot ondersteuning enz. Met ingang van de datum waarop u de Software downloadt, verleent Espresso u een niet-exclusieve, doorlopende , niet-overdraagbare licentie (geen verkoop) voor het downloaden, installeren en gebruiken van de Software op elke computer met als doel deze extra functies in combinatie met het Espresso-scherm in te schakelen. U stemt ermee in de Software niet te gebruiken voor enig ander doel dan de uitoefening van de rechten en licenties die hierbij aan u zijn verleend, en alleen om de Software te gebruiken in combinatie met het Espresso-display. Elk gebruik van de Software dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze Overeenkomst is een schending van de Overeenkomst.
  2. We behouden ons het recht voor om de Software en deze Overeenkomst van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u, bij te werken. Dit document is echter openbaar op 12 december 2021 en u kunt de wijzigingen voor elke nieuwe versie volgen. Als u de Software blijft gebruiken na de publicatie van een bijgewerkte licentieovereenkomst voor eindgebruikers, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt.
 3. Eigendom van intellectuele eigendomsrechten
  1. Tussen u en Espresso is Espresso eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Software, in de oorspronkelijke vorm of zoals gewijzigd tijdens de looptijd van deze Overeenkomst.
  2. De Software wordt beschermd door nationale auteursrechtwetten, internationale verdragsbepalingen en alle andere toepasselijke nationale wetten. De Software mag op één computer worden geïnstalleerd en er mag slechts één kopie worden gemaakt voor back-up- of archiveringsdoeleinden. Een kopie die is gemaakt voor archiverings- of back-updoeleinden, moet nog steeds alle labels, README-bestanden, handelsmerken en copyrightvermeldingen bevatten die op de originele kopie staan.
 4. Wijzigingen en reverse-engineering:
  1. U mag de Software niet geheel of gedeeltelijk wijzigen of de Software geheel of gedeeltelijk combineren of opnemen in een ander programma of systeem.
  2. Je moet niet:
   1. kopiëren (anders dan voor legitieme back-up- of archiveringsdoeleinden), distribueren, overdragen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen of in sublicentie geven van alle of een deel van de Software;
   2. afgeleide werken van de Software wijzigen of voorbereiden;
   3. de Software gebruiken in verband met computergebaseerde services;
   4. reverse engineeren, reverse assembleren, reverse compileren, decompileren, decoderen of demonteren van de Software of enig onderdeel van de Software; of
   5. anderszins de Software of enig deel van de Software terug te brengen tot een voor mensen leesbare vorm.
  3. U stemt ermee in vertrouwelijk te blijven en uw uiterste best te doen om de inhoud van de Software te voorkomen en te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking, herdistributie of gebruik.
 5. Privacy
  1. Als voorwaarde voor het downloaden van de Software kan u worden gevraagd om bepaalde gegevens bij Espresso te registreren. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld om ons in staat te stellen eventuele garantie- of ondersteuningsclaims met betrekking tot u te beheren en voor beperkte marketingdoeleinden. De software kan bovendien het model van uw hostapparaat registreren en naar ons verzenden. Dit is informatie die we alleen gebruiken voor productverbetering en die niet is gekoppeld aan uw persoonlijke informatie. Er wordt geen gebruiksgedrag geregistreerd. Onze verzameling, gebruik en opslag van uw persoonlijke informatie en gegevens wordt behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid. Een kopie van het privacybeleid van Espresso is beschikbaar op https://espres.so/privacy-policy/
 6. Termijn en beëindiging
  1. Deze Overeenkomst en de hierbij verleende rechten en licenties blijven voor altijd van kracht, tenzij ze door Espresso of u worden beëindigd in overeenstemming met deze voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze overeenkomst te beëindigen:
   1. Voor het gemak, op elk moment, na een schriftelijke kennisgeving van 30 dagen; en
   2. Onmiddellijk, als we redelijkerwijs van mening zijn dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt geschonden en die schending niet kan worden verholpen of als we u een kennisgeving van schending geven en u de schending niet binnen 30 dagen herstelt
  2. U kunt deze Overeenkomst beëindigen door 30 dagen van tevoren een schriftelijke kennisgeving aan Espresso te verstrekken.
  3. Na beëindiging, om welke reden dan ook, dient u onmiddellijk, op verzoek van Espresso, terug te keren naar Espresso of naar keuze van Espresso alle kopieën van de Software, en alle documenten en uittreksels die de Software bevatten of bevatten, te verwijderen en te vernietigen. Beëindiging doet geen afbreuk aan de opgebouwde rechten van beide partijen, inclusief betalingen aan Espresso. Deze bepaling blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst, hoe ook ontstaan.
 7. Garantieverklaring
  1. Espresso garandeert niet dat de Software vrij van fouten zal zijn, zonder onderbreking zal werken of zal werken in alle door u geselecteerde combinaties. De Software wordt geleverd "AS IS" en (behoudens eventuele toepasselijke garanties die niet-uitsluitbaar zijn bij wet) zonder garantie met betrekking tot de prestaties of resultaten die u kunt verkrijgen door de Software te gebruiken. Het volledige risico met betrekking tot de resultaten en prestaties van de Software wordt door u gedragen.
  2. Met uitzondering van uw niet-uitsluitbare wettelijke rechten, sluit Espresso elke voorwaarde, voorwaarde of garantie uit die anders in deze Overeenkomst zou worden geïmpliceerd. Espresso is niet aansprakelijk voor verlies of schade, direct of indirect, als gevolg van uw gebruik van de Software. Waar de aansprakelijkheid van Espresso niet kan worden uitgesloten vanwege de toepassing van de wet of het statuut, zal deze aansprakelijkheid naar keuze van Espresso worden beperkt, op een of meer van de manieren die zijn toegestaan onder die wet of dat statuut. De totale totale aansprakelijkheid van Espresso die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst is beperkt tot maximaal de oorspronkelijke aankoopprijs van de Software.
  3. U stemt ermee in om ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, verliezen, aansprakelijkheidskosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit uw schending van deze Overeenkomst en de rechten van derden.
 8. Algemeen
  1. Met betrekking tot alle persoonlijke informatie die door u wordt verzameld tijdens het gebruik van de Software, bent u als enige verantwoordelijk om te voldoen aan alle toepasselijke privacywetten en -regelgeving.
  2. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.
  3. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Espresso en regelt uw gebruik van de Software en vervangt alle eerdere overeenkomsten (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van deze Overeenkomst).
  4. Indien een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling worden geëlimineerd of tot een minimum beperkt, zodat de overige bepalingen van de Overeenkomst volledig van kracht blijven en effect.
  5. Behoudens andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst, blijven de verplichtingen in deze Overeenkomst van kracht na beëindiging of vermeende beëindiging van deze overeenkomst.
  6. Deze Overeenkomst en elk geschil of claim die hieruit voortvloeit of ermee verband houdt, wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat New South Wales, Australië, zonder gevolg te geven aan enige keuze of conflicterende wettelijke bepaling of regel.
  7. Elke rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of de Software zal uitsluitend worden aangespannen voor de rechtbanken in de staat New South Wales, Australië.
 9. Support
  1. Neem voor software-updates en -upgrades en regelmatige klantenondersteuning contact op met Espresso via e-mail naar support@espres.so, website: espres.so