Licenční smlouva s koncovým uživatelem

ESPRESSO DISPLEJE - SOFTWARE

Licenční smlouva s koncovým uživatelem

 1. Základní podmínky použití – Přečtěte si pozorně
  1. Tato licence stanoví podmínky, za kterých můžete stahovat a používat určitý software nabízený společností Espresso Displays Pty Ltd (ACN 629 290 848) (Espresso, my), jehož cílem je zlepšit funkčnost displeje Espresso a uživatelskou zkušenost.
  2. Stažením softwaru dodávaného společností Espresso (dále jen Software) musíte vy (nabyvatel licence jako uživatel softwaru) souhlasit s podmínkami této licenční smlouvy s koncovým uživatelem (smlouvy). Pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy, nestahujte, neinstalujte, nekopírujte ani nepoužívejte software. Stažením, instalací, kopírováním nebo používáním softwaru souhlasíte s tím, že budete vázáni touto smlouvou.
 2. Udělení licence
  1. Software funguje tak, aby vám umožnil přístup k dalším funkcím, jako je automatické otáčení displeje, uspořádání displejů, přístup k podpoře atd. S účinností od data, kdy si stáhnete Software, vám Espresso poskytuje nevýhradní, průběžné , nepřenosná licence (nikoli prodej) ke stažení, instalaci a používání Softwaru na jakémkoli počítači za účelem umožnění těchto doplňkových funkcí ve spojení s displejem Espresso. Souhlasíte s tím, že nebudete software používat k žádnému jinému účelu než k výkonu práv a licencí, které vám jsou tímto uděleny, a že budete software používat pouze ve spojení s displejem Espresso. Jakékoli použití Softwaru, které není výslovně povoleno touto Smlouvou, je porušením Smlouvy.
  2. Vyhrazujeme si právo čas od času aktualizovat software a tuto smlouvu podle našeho uvážení a bez upozornění. Tento dokument je však 12. prosince 2021 veřejný a budete moci sledovat změny pro každou novou verzi. Vaše další používání Softwaru po zveřejnění aktualizované licenční smlouvy s koncovým uživatelem znamená, že přijímáte změny a souhlasíte s nimi.
 3. Vlastnictví práv k duševnímu vlastnictví
  1. Pokud jde o vás a společnost Espresso, společnost Espresso vlastní všechna práva duševního vlastnictví k softwaru, ať už v jeho původní podobě, nebo ve znění upraveném během platnosti této smlouvy.
  2. Software je chráněn národními zákony o autorských právech, ustanoveními mezinárodních smluv a všemi dalšími platnými národními zákony. Software lze nainstalovat na jeden počítač a lze vytvořit jednu kopii pouze pro účely zálohování nebo archivace. Kopie vytvořená pro účely archivace nebo zálohování musí stále obsahovat všechny štítky, soubory README, ochranné známky a poznámky o autorských právech, které se objevují na původní kopii.
 4. Úpravy a zpětné inženýrství:
  1. Nesmíte upravovat celý nebo žádnou část Softwaru ani kombinovat či začleňovat celý nebo jakoukoli část Softwaru do jakéhokoli jiného programu nebo systému.
  2. Nesmíte:
   1. kopírovat (jiné než pro účely legitimního zálohování nebo archivace), distribuovat, převádět, pronajímat, pronajímat, půjčovat, prodávat nebo poskytovat sublicence na veškerý nebo jakoukoli část Softwaru;
   2. upravovat nebo připravovat odvozená díla Softwaru;
   3. používat Software v souvislosti s podnikáním v oblasti počítačových služeb;
   4. zpětně analyzovat, zpětně sestavovat, zpětně kompilovat, dekompilovat, dešifrovat nebo rozebírat software nebo jakoukoli část softwaru; nebo
   5. jinak zmenšit Software nebo jakoukoli jeho část do podoby čitelné pro člověka.
  3. Souhlasíte s tím, že budete zachovávat důvěrnost a vynaložíte maximální úsilí, abyste zabránili a ochránili obsah Softwaru před neoprávněným zveřejněním, redistribucí nebo použitím.
 5. Soukromí
  1. Jako podmínka pro stažení Softwaru můžete být požádáni o registraci určitých údajů u Espressa. Tyto podrobnosti slouží výhradně k tomu, aby nám umožnily spravovat jakékoli nároky na záruku nebo podporu ve vztahu k vám a pro omezené marketingové účely. Software může dodatečně zaznamenávat a přenášet k nám model vašeho hostitelského zařízení, což jsou informace, které používáme pouze pro vylepšení produktu a nejsou spojeny s vašimi osobními údaji. Není zaznamenáno žádné chování při používání. S naším shromažďováním, používáním a ukládáním vašich osobních údajů a údajů nakládáme v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Kopie zásad ochrany osobních údajů společnosti Espresso je k dispozici na adrese https://espres.so/privacy-policy/
 6. Termín a ukončení
  1. Tato smlouva a práva a licence, které jsou zde uděleny, zůstávají v platnosti navěky, pokud nebudou ukončeny společností Espresso nebo vámi v souladu s těmito podmínkami. Vyhrazujeme si právo ukončit tuto smlouvu:
   1. Pro usnadnění kdykoli po poskytnutí 30denního písemného oznámení; a
   2. Okamžitě, pokud se důvodně domníváme, že jste porušili podmínky této smlouvy a toto porušení nelze napravit, nebo pokud vám zašleme oznámení o porušení a vy nenapravíte porušení do 30 dnů
  2. Tuto smlouvu můžete ukončit zasláním písemného oznámení společnosti Espresso 30 dní předem.
  3. Po ukončení z jakéhokoli důvodu se musíte na žádost společnosti Espresso neprodleně vrátit společnosti Espresso nebo na základě volby společnosti Espresso odinstalovat a zničit všechny kopie Softwaru a jakékoli dokumenty a výňatky obsahující nebo obsahující Software. Ukončením nejsou dotčena nabytá práva žádné ze stran, včetně plateb splatných společnosti Espresso. Toto ustanovení zůstane v platnosti i po ukončení této smlouvy, ať nastane jakkoli.
 7. Zřeknutí se záruky
  1. Espresso nezaručuje, že Software bude bezchybný, bude fungovat bez přerušení nebo bude fungovat ve všech vámi vybraných kombinacích. Software je poskytován „TAK, JAK JE“ a (s výhradou jakýchkoli příslušných záruk, které nelze vyloučit ze zákona) bez záruky na výkon nebo výsledky, které můžete získat používáním softwaru. Veškeré riziko týkající se výsledků a výkonu Softwaru přebíráte vy.
  2. S výjimkou vašich zákonných práv, která nelze vyloučit, společnost Espresso vylučuje jakoukoli podmínku, podmínku nebo záruku, které by jinak byly obsaženy v této smlouvě. Společnost Espresso nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, přímé nebo následné, vyplývající z vašeho používání softwaru. Tam, kde nelze odpovědnost společnosti Espresso vyloučit z důvodu aplikace zákona nebo zákona, bude taková odpovědnost omezena podle uvážení společnosti Espresso jedním nebo více způsoby povolenými daným zákonem nebo statutem. Celková celková odpovědnost společnosti Espresso vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní bude omezena maximálně na původní kupní cenu softwaru.
  3. Souhlasíte s tím, že nás budete bránit, odškodníte a ochráníte nás před jakýmikoli nároky, ztrátami, náklady na odpovědnost a výdaji (včetně, ale nikoli výhradně, poplatků za právní zastoupení) vyplývajících z vašeho porušení této smlouvy a jakýchkoli práv třetích stran.
 8. Všeobecné
  1. S ohledem na jakékoli osobní údaje, které shromáždíte v průběhu používání Softwaru, budete výhradně odpovědní za dodržování všech příslušných zákonů a předpisů na ochranu soukromí.
  2. Naše neuplatnění nebo vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení této smlouvy nebude představovat vzdání se takového práva nebo ustanovení.
  3. Tato smlouva představuje úplnou smlouvu mezi vámi a společností Espresso a řídí vaše používání Softwaru, přičemž nahrazuje jakékoli předchozí smlouvy (včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli předchozích verzí této smlouvy).
  4. Pokud soud příslušné jurisdikce shledá jakékoli ustanovení této smlouvy z jakéhokoli důvodu neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení odstraněno nebo omezeno na minimální rozsah tak, aby zbývající ustanovení smlouvy zůstala v plné platnosti a účinek.
  5. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, závazky v této smlouvě přetrvávají i po ukončení nebo údajném ukončení této smlouvy.
  6. Tato smlouva a jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z ní nebo s ní související se bude řídit a vykládat v souladu se zákony státu Nový Jižní Wales, Austrálie, aniž by se uplatňovala jakákoli volba nebo kolizní ustanovení nebo pravidlo.
  7. Jakýkoli právní spor, žaloba nebo řízení vyplývající z této smlouvy nebo softwaru nebo související s touto smlouvou nebo softwarem budou zahájeny výhradně u soudů ve státě Nový Jižní Wales, Austrálie.
 9. Podpěra, podpora
  1. Pro aktualizace a upgrady softwaru a pravidelnou zákaznickou podporu kontaktujte Espresso e-mailem na adresu support@espres.so, web: espres.so