ЕКСПРЕСО ДИСПЛЕИ - СОФТУЕР

ЕКСПРЕСО ДИСПЛЕИ - СОФТУЕР

Лицензионно споразумение с краен потребител

1     Основни условия за ползване – Прочетете внимателно

  1. Този лиценз определя условията, при които можете да изтегляте и използвате определен софтуер, предлаган от Espresso Displays Pty Ltd (ACN 629 290 848) (Еспресо, ние), който има за цел да подобри функционалността на дисплея за еспресо и потребителското изживяване.
  2. С изтеглянето на предоставения от Espresso софтуер (наричан по-долу Софтуер), вие (Лицензополучателят, като потребител на Софтуера) трябва да се съгласите с условията на това Лицензионно споразумение (Споразумение) с краен потребител. Ако не сте съгласни с условията на това Споразумение, не изтегляйте, инсталирайте, копирайте и не използвайте Софтуера. Като изтегляте, инсталирате, копирате или използвате Софтуера, вие се съгласявате да бъдете обвързани от това Споразумение.
 1. Предоставяне на лиценз
  1. Софтуерът функционира така, че да ви даде достъп до допълнителни функции, като автоматично завъртане на дисплея, подреждане на дисплеите, достъп до поддръжка и т.н. В сила от датата, на която изтеглите Софтуера, Espresso ви предоставя неизключително, текущо , непрехвърляем лиценз (не е продажба) за изтегляне, инсталиране и използване на Софтуера на всеки компютър с цел активиране на тези допълнителни функции във връзка с дисплея за еспресо. Вие се съгласявате да не използвате Софтуера за каквито и да било цели, освен за упражняване на правата и лицензите, предоставени ви с настоящото, и само да използвате Софтуера във връзка с Espresso дисплея. Всяко използване на Софтуера, което не е изрично разрешено от това Споразумение, е нарушение на Споразумението.
  2. Запазваме си правото да актуализираме Софтуера и това Споразумение от време на време, по наша преценка и без предизвестие до вас. Независимо от това, този документ е публичен на 12 декември 2021 г. и ще можете да проследявате промените за всяка нова версия. Продължаващата Ви употреба на Софтуера след публикуването на актуализирано Лицензионно споразумение с краен потребител означава, че приемате и се съгласявате с промените.
 2. Собственост на права върху интелектуална собственост
  1. Между вас и Espresso, Espresso притежава всички права на интелектуална собственост върху Софтуера, независимо дали в оригиналната му форма или както е променен по време на срока на това Споразумение.
  2. Софтуерът е защитен от националните закони за авторско право, разпоредбите на международните договори и всички други приложими национални закони. Софтуерът може да бъде инсталиран на един компютър и едно копие може да бъде направено само за архивиране или архивиране. Копие, което е направено за архивиране или архивиране, трябва да запази всички етикети, README файлове, търговски марки и бележки за авторски права, които се появяват в оригиналното копие.
 3. Модификации и обратно инженерство:
  1. Не трябва да променяте целия или част от Софтуера, нито да комбинирате или включвате целия или част от Софтуера в друга програма или система.
  2. Не трябва:
   1. копирате (различни от целите на легитимно архивиране или архивиране), разпространявате, прехвърляте, отдавате под наем, отдавате под наем, заемате, продавате или подлицензирате целия или част от Софтуера;
   2. модифицират или подготвят производни произведения на Софтуера;
   3. да използвате Софтуера във връзка с бизнес с компютърно базирани услуги;
   4. обратно инженерство, обратно сглобяване, обратно компилиране, декомпилиране, декриптиране или разглобяване на Софтуера или част от Софтуера; или
   5. в противен случай сведете Софтуера или която и да е част от Софтуера до форма, която може да се чете от човека. 
  3. Вие се съгласявате да запазите поверителността и да полагате всички усилия, за да предотвратите и защитите съдържанието на Софтуера от неоторизирано разкриване, преразпределение или използване.
 4. поверителност
  1. Като условие за изтегляне на Софтуера може да бъдете помолени да регистрирате определени подробности в Espresso. Тези подробности са единствено с цел да ни позволят да управляваме всякакви искове за гаранция или поддръжка по отношение на вас и за ограничени маркетингови цели. Софтуерът може допълнително да записва и ни предава модела на вашето хост устройство, което е информация, която използваме само за подобряване на продукта и не е свързана с вашата лична информация. Не се записва поведение при употреба. Нашето събиране, използване и съхранение на вашата лична информация и данни се обработват в съответствие с нашата политика за поверителност. Копие от политиката за поверителност на Espresso е достъпно на https://espres.so/privacy-policy/
 5. Срок и прекратяване
  1. Това Споразумение и предоставените с него права и лицензи остават в сила завинаги, освен ако не бъдат прекратени от Espresso или от вас в съответствие с тези условия. Запазваме си правото да прекратим това споразумение:
   1. За удобство, по всяко време, след като Ви предоставим 30-дневно писмено предизвестие; и
   2. Незабавно, ако разумно смятаме, че сте нарушили условията на това Споразумение и това нарушение не може да бъде отстранено или ако ви предоставим известие за нарушение и вие не успеете да отстраните нарушението в рамките на 30 дни
  2. Можете да прекратите това Споразумение, като предоставите 30 дни предварително писмено предизвестие на Espresso.
  3. При прекратяване, по каквато и да е причина, вие трябва незабавно, по искане на Espresso, да се върнете в Espresso или при избора на Espresso да деинсталирате и унищожите всички копия на Софтуера, както и всички документи и извлечения, съдържащи или съдържащи Софтуера. Прекратяването не засяга натрупаните права на която и да е от страните, включително дължимите плащания към Espresso. Тази разпоредба остава в сила след прекратяването на настоящото Споразумение, независимо от възникването му.
 6. Отказ от гаранция
  1. Espresso не гарантира, че Софтуерът ще бъде без грешки, ще работи без прекъсване или ще работи във всички комбинации, избрани от вас. Софтуерът се предоставя "КАКТО Е" и (подлежи на всички приложими гаранции, които не са изключени по закон) без гаранция за производителността или резултатите, които можете да получите, като използвате Софтуера. Целият риск относно резултатите и работата на Софтуера се поема от вас.
  2. С изключение на вашите неизключими законови права, Espresso изключва всякакви условия, условия или гаранция, които иначе биха били подразбиращи се в това Споразумение. Espresso не носи отговорност за загуба или повреда, пряка или последваща, в резултат на използването на Софтуера от ваша страна. Когато отговорността на Espresso не може да бъде изключена поради прилагането на закон или устав, тази отговорност ще бъде ограничена по избор на Espresso, по един или повече от начините, разрешени от този закон или устав. Общата обща отговорност на Espresso, произтичаща от или във връзка с това Споразумение, ще бъде ограничена до максимум от първоначалната покупна цена на Софтуера.
  3. Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и ни предпазвате от всякакви искове, загуби, разходи и разноски за отговорност (включително, но не само адвокатски хонорари), произтичащи от Вашето нарушение на това Споразумение и правата на трети страни.
 7. Общ
  1. По отношение на всяка лична информация, която се събира от вас в хода на използването на Софтуера, вие ще носите единствено отговорността да спазвате всички приложими закони и разпоредби за поверителност.
  2. Неуспехът ни да упражним или приложим което и да е право или разпоредба от това Споразумение няма да представлява отказ от такова право или разпоредба.
  3. Това Споразумение представлява цялото споразумение между вас и Espresso и урежда използването от ваша страна на Софтуера, заменяйки всички предходни споразумения (включително, но не само, всички предишни версии на това Споразумение).
  4. Ако някоя клауза от това Споразумение бъде счетена от съд с компетентна юрисдикция за невалидна, незаконна или неприложима по някаква причина, тази разпоредба ще бъде елиминирана или ограничена до минимална степен, така че останалите разпоредби на Споразумението да продължат в пълна сила и ефект.
  5. При условие на нещо противно в това Споразумение, задълженията по това Споразумение остават в сила след прекратяването или предполагаемото прекратяване на това споразумение.
  6. Това Споразумение и всеки спор или иск, произтичащи от или свързани с него, ще се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на щата Нов Южен Уелс, Австралия, без да се дава действие на разпоредба или правило за избор или конфликт на закони.
  7. Всяко съдебно дело, действие или производство, произтичащи от или свързани с това Споразумение или Софтуера, ще бъдат образувани изключително в съдилищата, разположени в щата Нов Южен Уелс, Австралия.
 8. Support
  1. За актуализации и надстройки на софтуера и редовна поддръжка на клиенти, свържете се с Espresso по имейл на support@espres.so, уебсайт: espres.so